Aktuelle politiske emner:

Nedenfor er Ringstedlistens kommentarer og bemærkninger til de helt aktuelle politiske temaer i Ringsted.

Fokuspunkter i budgetforslag for 2022

15. marts 2021 skulle alle partier og lister fremsende forslag til budget 2022. Ringstedlisten har fremsendt nedenstående forslag:

En folkeskole for folket.

I snart mange år har eleverne på Ringsted kommunes skoler ligget under landsgennemsnittet i de årlige målinger. Samtidig ligger vi lavt når det gælder at komme videre i uddannelsessystemet. Alt dette er veldokumenteret –uden at det på noget tidspunkt har ført til selvransagelse.   Ringstedlisten finder ikke at man bare kan lade stå til. Det er synd for elever og forældre. Derfor foreslår Ringstedlisten at der iværksættes en grundlæggende ændring af vores skolesystem, hvor faglighed igen skal i højsædet. Listen foreslår at:  

A; De enkelte skoler selvstændiggøres i videst muligt omfang såvel fagligt som økonomisk

B. De enkelte skoler får frie rammer til at opfylde de faglige og pædagogiske mål. Skolebestyrelserne får øget kompetence – eventuelt via statslige forsøgsordninger, således at bestyrelserne får ”reel ” bestyrelseskompetence i forhold til den enkelte skole.

C: Den Faglige ekspertise i skolecentret flyttes ud på de enkelte skoler, hvorefter skolecentret alene varetager de opgaver på tværs af skolerne som disse ikke selv vil koordinere samt servicerer de enkelte skoler, såfremt de ønsker det

D. Byrådets udvalg på området skal fremover alene varetage den overordnede politik på kommuneniveau.  

Ringstedlisten foreslår at dette arbejde iværksættes umiddlbart efter vedtagelsen af budgettet mhp iværksættelse ved skoleårets start 22/23.   Effekten af forslaget er at vi fremover udvikler dygtigere folkeskoleelever.    

Flere penge til ildsjæle i Ringsted /Benløse

I forbindelse med budgetforlig for 2021 besluttedes det at oprette en pulje til støtte for aktiviteter af ildsjæle i Ringsted Benløse på 200.000 kr. Samtidig hævede man beløbet for den lignende pulje for landområdet med 500.000 kr så den nu er på 1.5 mill kr. Da 2/3 af de potentielle ildsjæle er boende i Ringsted Benløse området er dette udtryk for en markant nedprioritering af ildsjælene i byområdet.

Ringstedlisten foreslår  at der med budget 2022 iværksættes en proces så beløbene i de 2 puljer i højere grad afspejler den potentielle fordeling af ildsjælene

Effekten af forslaget er at borgernes mulighed for at få støtte til initiativer ikke er afhængig af lokalpolitiske hensyn.

Større valgmuligheder i børnetandplejen

I Ringsted kommune varetages børnetandplejen for skolesøgende børn af den kommunale tandpleje. Den fremtidige indretning af denne er under planlægning og man vil formentlig stå overfor et ikke uvæsentligt investeringsbehov. Samtidig viser Corona pandemien at systemet er meget sårbart og man har oparbejdet en pukkel der giver ventetider på eksempelvis tandretning

I andre kommuner har man ikke opretholdt et monopol på tandplejen, men giver mulighed for at man kan vælge mellem det offentlige og private tilbud – eksempelvis Assens. Ringstedlisten finder at det er af betydning for borgerne at man reelt har frit valg mellem forskellige aktører – hvilket alt anden lige også vil påvirke kvalitet og service til det bedre.

Ringstedlisten skal hermed foreslår at der i 2022 indgås aftaler med udvalgte private tandlæger om varetagelse af dele af den kommunale tandplejes opgaver samt at dette inddrages i planlægningen for den kommunale tandplejes indretning.

Effekten af forslaget er at borgerne får et mere varieret udbud at vælge mellem samt at det kommunale investeringsbehov reduceres.

Styrk livskvaliteten på vores plejehjem

Plejehjem har traditionelt fokus på sundhedsfaglige aspekter. Ringstedlisten ønsker at der herudover også sættes fokus på beboernes livskvalitet og selvbestemmelse.   Således foreslås det at man iværksætter et arbejde med en systematisk indsats for at beboere på vores plejehjem får mulighed for aktivt at deltage i hverdagens gøremål. Der skal i samarbejde med den enkelte beboer opstilles en plan for hvilke aktiviteter den pågældende bidrager til. Deltagelse er selvfølgelig frivilligt og planen udarbejdes med udgangspunkt i den enkeltes muligheder og interesser.    Endvidere foreslås det at hvert plejehjem skal lave og gennemføre en årlig aktivitetsplan der skaber interaktion mellem hjemmet og det det omgivende samfund- dette kan eksempelvis ske ved arrangementer uden for hjemmet og arrangementer hvor lokalområdet inviteres ind.   Hvert plejehjem skal en gang årligt rapporterer til ældreudvalget om resultatet af sidste års livskvalitetsarbejde samt planen for det kommende år,   Effekten af forslaget er at den enkelte beboer får en mere differentieret og aktiv hverdag og dermed bedre livskvalitet

Øget valgfrihed for plejehjemsbeboere.

Friplejehjemmene fremhæves fra nogle sider for at man der har større valgfrihed til at vælge mellem individuelle ydelser. Ringstedlisten ser ingen grund til at denne frihed alene skal være forbeholdt de rige ældre. Derfor foreslår Ringstedlisten at der i 2022 iværksættes et arbejde med at udbygge fritvalgsmulighederne på de kommunale plejehjem. Herunder skal man afdække behov og eventulle barrierer for anvendelsen af fritvalgsmuligheder samt opstille forslag til modeller. Effekten af forslag er at den enkelte beboer bevare sin selvstændighed og frit kan sammensætte egne ydelser.

Nedsættelse af råd for udsatte.

Udsatte borgere har oftest komplekse og sammensatte udfordringer der gør det svært for det gængse system at håndtere dem. Samtidig står de svagt når deres interesser skal varetages. På denne baggrund foreslår Ringstedlisten at der nedsættes et Udsatte råd.  Rådet skal består af politikkere, fagpersoner samt udsatte. Rådets formål er at rådgive byrådet i spørgsmål der vedrører udsatte samt komme med forslag til initiativer for denne gruppe.

Effekten af forslaget er at vi bedre kan tilrette tilbud til udsatte, hvilket øger deres livskvalitet og på den lange bane reducere de kommunale udgifter til området.

Mere liv i bymidten

På trods af at vi med planbestemmelser søger at beskytte detailhandelen i bymidten, må man erkende at Ringsted bymidte udtyndes i dagtimerne. Det skyldes at anledningen til at komme der bliver færre. Dagligvarebutikkerne er væk, detailbutikker dør og erstattes enten ikke eller af flere af samme slag (frisører, brilleforretninger mv).

Ringstedlisten foreslår at kommunen går foran i bestræbelserne på at skabe anledninger til at komme på torvet. Derfor foreslår listen at der udarbejdes et forslag til borgerrettede tilbud der kan flyttes til bymidten. Man kan eksempelvis pege på Borgerservice, bibliotek, jobcenterfunktioner mv.  De omhandlede funktioner behøver ikke ligge samme sted i bymidten. Som en åbenlys lokaliseringsmulighed kan man pege på stueetagen på Rådhuset.

Effekten af forslag er at folk har en anledning til at færdes i bymidten i dagtimerne, hvilket kan understøtte detailhandelen osv.

Ældre opslag:

Et forlig med perspektiver.

Ringstedlisten er glad for den netop indgåede budgetforlig. Vi har fået 120 procents målopfyldelse Med forliget nedsættes personskatten med 0,6 procent. Med mulighed for yderligere nedsættelser, når vi til januar skal drøfte indsatsområder for de kommende år. Hermed kommer skatten i Ringsted under niveauet for f.eks. Sorø.

Ringstedlisten har længere harceleret over det manglende faglige niveau i folkeskolen.  Med forliget er afsat 11. Mio årligt. Målet er at elever i Ringsted skal have mindst samme faglige niveau, som man har i andre kommuner.  Efter Hollandsk forbillede etableres desuden en forsøgsordning med lokalt baseret hjemmepleje, hvor lokale selvstyrende teams selv organisere opgavevaretagelsen. Det skulle gerne give bedre service for de ældre og bedre arbejdsvilkår for vores ansatte.

Ringsted har i årevis støttet initiativer for ildsjæle i landområder. Med forliget etableres en pulje, så ildsjæle i Ringsted/ Benløse fremover også får mulighed for tilskud. Desuden skal der udarbejdes en støjplan med henblik på at reducere støjgenerne fra motorvejen. Samtidig støttes den kommende kulturbio med et driftstilskud. Endelig skal der arbejdes på at skabe mere sikre forhold for cyklister i byen.

Alt i alt et forlig med perspektiver.

Skattenedsættelse i Ringsted.

Ringstedlisten hilser velkommen at byrådte i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet har vedtaget at søge statstilskud til en nedsættelse af personskatten med 0,6 pct. Vi ser gerne det bliver fulgt op af en aftale om en nedtrapning over en årrække til landsgennemsnit – pt yderligere nedsættelse på 1,2 pct.

Det bemærkes at reduktionen i skatteprocenten sker uden besparelser og at der i råderummet er plads til yderligere nedsættelse. Det sker næppe enstemmigt, da venstrefløjen plus de radikale reelt først vil nedsætte skatten yderligere når der er 2 torsdage i en uge.

Ringstedlisten håber imidlertid at dette er en milepæl der markerer at byrådets flertal vil gennemføre en mere ansvarlig skattepolitik. Om dette sker, vil man få et fingerpeg om i forbindelse med forhandlingerne om anvendelsen af kommunens råderum ffor 22 -26. Forhandlinger der starter op efter nytår.

Fokuspunkter i budget 2021

Med 1. behandlingen har byrådet sendt budgetforslaget videre i forhandlingsprocessen. I disse forhandlinger vil Ringstedlisten lægge vægt på at få realiseret forslag der har direkte betydning for den enkelte borger og tilsvarende nedprioriterer forslag af mere generel og prestigemæssig karakter som eksempelvis fornyelse af indgangsforholdene i hallerne . Et initiativ der er hammer dyrt og som reelt ikke udvider mulighederne for idrætsudøvelse.

I stedet vil Ringstedlisten prioritere at der skaffes midler til en faglig opprioritering af folkeskoleren. Der er en skændsel at vores børn er nogle af de dårligste i landet til i grundlæggende faglige kompetencer – dansk og matematik.